Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

Projecten 2018
De contacten met de projectaanvragers en de afwikkeling en controle van de projecten gebeurt door projectcoördinator Servé Kengen in overleg met het bestuur. In de nieuwsbrieven wordt meer in detail verslag gedaan van de voortgang van de projecten. Tussentijds gebeurt dat ook door berichten op de Facebookpagina. In het afgelopen jaar zijn bedragen betaald voor onderstaande projecten:

  • Waterpomp Nyambalo € 6.280
  • Waterpomp meisjesinternaat Nyungwe € 6.250
  • Uitbreiding school Lobeni met extra klaslokalen voor de groepen 3 t/m 6, een extra schoolblok en een hygiënische ruimte € 16.000

De projecten Vonkeni-school, schoolblok Lulanga en het herstel van de watergoten in Lobeni en Massangala lopen nog steeds c.q. zijn afgesloten in 2018.
In 2017 is er eveneens een toezegging gedaan voor een schoolblok van twee klaslokalen in Ncherenje. Het project komt nog moeizaam van de grond en wordt door de projectcoördinator verder opgevolgd.

Een aantal projectaanvragen in 2018 zijn niet gehonoreerd, omdat er onvoldoende informatie voorhanden was of het project niet paste binnen de doelstellingen van de Vrienden van Chiromo.

Projectcoördinator Servé Kengen of bestuursleden zijn in 2018 niet naar Malawi geweest om de voortgang van projecten ter plekke te controleren. Een vervolgbezoek staat gepland voor 2019.

Communicatie
De nieuwsbrieven zijn door onze projectcoördinator en een redacteur voorbereid. De uiteindelijke verantwoording ligt bij het bestuur. In de zomerperiode en voor Kerstmis zijn de donateurs op de hoogte gebracht van de lopende projecten en van de ontwikkelingen in Malawi. De nieuwsbrieven worden op papier verspreid naar onze vaste donateurs en per e-mail. De nieuwsbrieven staan ook op de website en de Facebookpagina van de Vrienden van Chiromo.

De website is in 2018 herzien, de opzet is verbeterd en teksten zijn aangepast. Tevens is de mogelijkheid om online te doneren aan de website toegevoegd evenals een link naar de Facebookpagina. De Facebookpagina werkt goed om tussentijds berichten te plaatsen over de voortgang van projecten of ontwikkelingen binnen de Vrienden van Chiromo.

Fondswerving
Donateurs die een bedrag van € 100 of meer hebben gedoneerd, hebben een persoonlijke bedankbrief ontvangen. Ook zijn bedrijven benaderd voor een sponsoractie.

De jaarlijkse huis-aan-huis collecte in Ransdaal tussen Kerst en Nieuwjaar is weer verzorgd door verschillende bestuursleden en enkele vrijwilligers. De opbrengst was € 1.686,66 t.o.v. een opbrengst van € 1.518,02 in 2017.

In 2018 mochten de Vrienden van Chiromo een royale gift van de Wereldwinkel Wittem ontvangen van € 500. Het parochieel missiecomité Neerbeek liet onze stichting een bedrag van € 300 toekomen en de Stichting Mondiale verantwoordelijkheid Voerendaal € 200.  Er waren ook giften bij persoonlijke gelegenheden van onze donateurs.

Financiën 2018

De baten uit fondswerving waren lager in 2018 dan in 2017.
In 2017 waren de baten eenmalig hoog vanwege de jubileumviering van het 60-jarig bestaan van de stichting.
Er is voor ruim € 29.000 aan projecten besteed in 2018 t.o.v. € 28.000 in 2017.
De bestede bedragen aan projecten zijn hoger dan de inkomsten uit giften en donaties. Dat past in het beleid van het bestuur.

Tijdens de bestuursvergadering van 21 maart 2019 is het financieel jaaroverzicht 2018 vastgesteld.

Bestuur en projectcoördinator
In 2018 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest en is er twee maal een redactie overleg geweest voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief. De bestuursleden hebben over de inhoud en voortgang van lopende projecten met name per e-mail gecorrespondeerd. Projectcoördinator Servé Kengen heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond.

Tijdens de bestuursvergaderingen is gesproken over de voortgang van projecten, nieuwe projectaanvragen, de nieuwsbrieven en het beleggingsbeleid. Ook is gesproken over de (projectmatige) samenwerking met andere stichtingen of mensen die actief zijn voor Malawi.

Overig
Op zaterdag 28 april 2018 de feestdag van Montfort, is in Schimmert op het kerkhof van de Montfortanen het SMM-memorial onthuld. Ook pater Hub Vonken, die in Ransdaal begraven is, ziet zijn naam vereeuwigd op het SMM-memorial. De Vrienden van Chiromo blijven inspiratie ontlenen aan de inzet en het doorzettingsvermogen van pater Hub Vonken. De Vrienden van Chiromo zijn opgericht om zijn werk in Malawi financieel mogelijk te maken.

 

Vastgesteld op: 21 maart 2019

w.g. het bestuur:

K.H.M. Donners, voorzitter
L.A.M. Verhoeven, secretaris
J.E.B. Pieters, penningmeester
P.M.W. Vonken-Janssen, lid
G.H.M.A. Braun, lid