Beleidsplan

Beleidsplan

Meerjarenbeleid Stichting Vrienden van Chiromo voor de jaren 2008 tot 2018

Dit beleidsplan komt voort uit de richtlijnen ANBI. In dit beleidsplan wordt in grote lijnen aangegeven hoe de Stichting in de toekomst haar werkzaamheden structureert.
Als basis hiertoe dienen de statuten uit 1957 aangepast in 1967.

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting is omschreven in de Stichtingsstatuten 1957 aangepast in een Notariële akte in 1967.

1957:
De stichting heeft ten doel het verzamelen van giften in geld of goederen ter besteding van de opbouw instandhouding en uitbreiding van de Rooms Katholieke Missie van Chiromo. (Nyassaland, centraal Afrika)

Gezien het voortschrijdend inzicht aangaande ontwikkelingswerk en de verbreding in zowel werkgebied alsook de verbreding in de bevolkingsgroepen (het niet meer verbinden aan religie) is de doelstelling veranderd in:

1967:
De Stichting heeft ten doel het verzamelen van giften of goederen ter bevordering van het ontwikkelingswerk in minder bedeelde landen of gebieden.

Gezien de band met pater H. Vonken smm en zijn opvolgers, werkzaam te Malawi (voorheen Nyassaland), waarvoor de Stichting in het leven geroepen is, zal de Stichting tot nadere orde alleen werkzaam zijn voor Malawi.

Beleid ten aanzien van de te bieden hulp:
Het beleid ten aanzien van het verlenen van hulp is als volgt:

 • De hulp dient direct ten goede te komen aan bevolking. Hierdoor wordt ondersteuning van zowel de landelijke alsook de regionale regering uitgesloten.

Gedacht dient te worden aan projecten die ondergebracht kunnen worden in:
educatie
gezondheidszorg
schoon drinkwater
weeskinderen
gemeenschapszin
landbouw
religie

 • De hulp dient afgestemd te worden aan bij de Stichting bekende ontwikkelingen in Malawi. Dit zowel zijnde ontwikkelingsprojecten maar ook veranderde inzichten.
 • De hulp komt voort uit een aanvraag vanuit Malawi. Deze aanvraag kan zowel komen vanuit een organisatie, een groep mensen maar ook van een persoon die namens een groep spreekt. De Stichting maakt gebruik van organisaties/mensen/groepen die bij haar bekend zijn om de doelstelling te kunnen bereiken. Indien een verzoek middels een persoon/groep mensen bij de Stichting neergelegd wordt dient deze persoon/groep mensen aangesloten te zijn bij een organisatie. Dit daar er steeds verantwoording opgeëist kan worden. Als personen dienen doktoren en religieuze leiders gezien te worden.
 • Hulp wordt vrijwel alleen geboden indien naast een aanvraag, een volgrapportage en uiteindelijk een eindrapportage aangeboden wordt. Daar dit redelijk nieuw is wordt vanuit een nulsituatie naar een situatie zoals hier omschreven toegewerkt. Dit zal in 2018 normaal gebruik dienen te zijn.
 • Hulp kan geboden worden door een cofinanciering van een organisatie met een ANBI status bij het bereiken van hun doelstelling indien deze doelstelling past binnen de doelstelling van de Stichting.
 • De grootte van de te bieden hulp is gelijk aan de jaarlijks te ontvangen middelen. Opgemerkt dient echter te worden dat dit alleen mogelijk is bij voldoende aanvragen van personen/groepen bekend bij de Stichting. Dit daar het bestuur zich verantwoordelijk voelt voor een correcte besteding van de middelen.
 • Hulp geboden door de Stichting wordt door een bezoeker aan Malawi, en hiertoe speciaal verzocht, ter plekke gecontroleerd.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden van de Stichting zijn in principe in de statuten benoemd. De Stichting is de “makelaar” tussen donoren en de ontvangende partijen.
Voor donoren wordt in deze verwezen naar het onderdeel fondswerving. De ontvangende partijen zijn de mensen/organisaties in minder ontwikkelde landen of gebieden, in deze Malawi.

Fondswerving:
De Stichting verkrijgt haar middelen op diverse wijzen:

 • Middels het direct aanschrijven van donoren door middel van 2 halfjaarlijkse nieuwsbrieven.
 • Jaarlijkse huis-aan-huis kerstactie in parochie Ransdaal
 • Het ontvangen van legaten/erfenissen.
 • Middels cofinanciering.

Vermogensbeheer:
Het beheer van het vermogen ligt, conform de statuten, bij de penningmeester. Het vermogen zal niet belegd worden in aandelen cq obligaties. Dit daar voorkomen dient te worden dat het vermogen door een verslechterende markt (daling van de aandelen) af zal nemen.
Uitzetten op een bankrekening vindt alsnog plaats.

Besteding gelden/goederen:
De verkregen middelen zullen rechtstreeks in Malawi ingezet worden. Transacties zullen plaats vinden naar de rekeningen van de organisaties/personen in Malawi of middels de Missieprocure paters Montfortanen of middels andere organisaties die als tussenpersoon dien. Verantwoording over de transacties worden dan vereist.
Goederen worden alleen in ontvangst genomen indien er vanuit Malawi hiervoor een specifieke vraag gesteld is en indien er een mogelijkheid tot transport aanwezig is.

Voor de verdere omschrijving van de wijze waarop en waaraan de middelen besteed worden dient verwezen te worden naar “beleid ten aanzien van de te bieden hulp”.

Het streven blijft er op gericht om jaarlijks tussen € 25.000 en € 30.000 aan projecten te besteden.

Looptijd beleidsplan:
In principe heeft dit beleidsplan een looptijd van 10 jaar. De start is genomen in 2008, het jaar dat de regels voor ANBI vastgesteld werden.
Dit beleidsplan dient gezien te worden als zijnde een strak kader waarbinnen gehandeld moet worden. Jaarlijks zal bezien worden of het beleidsplan aanpassingen vereist.
Bij hoge uitzondering kan afgeweken worden van het beleidsplan. Het bestuur zal hiertoe een unaniem besluit te nemen. Dit besluit zal in de notulen vastgelegd worden.

 

Vastgelegd in de vergadering van 12 december 2007,

 

K.H.M. Donners, voorzitter                                      L.A.M. Verhoeven, secretaris

Comments are closed.