Beleidsplan

Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleid Stichting Vrienden van Chiromo voor de jaren 2019 tot 2024

Dit beleidsplan komt voort uit de richtlijnen ANBI. In dit beleidsplan wordt in grote lijnen aangegeven hoe de Stichting in de toekomst haar werkzaamheden structureert.
Als basis hiertoe dienen de statuten uit 1957 aangepast in 1967.
Het is de bedoeling om de statuten aan te passen. Hierbij zijn de ANBI-criteria en de actuele visie op ontwikkelingssamenwerking het uitgangspunt.

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting is omschreven in de Stichtingsstatuten 1957 aangepast in een Notariële akte in 1967.

1957:
De stichting heeft ten doel het verzamelen van giften in geld of goederen ter besteding van de opbouw instandhouding en uitbreiding van de Rooms Katholieke Missie van Chiromo. (Nyassaland, centraal Afrika)

Gezien het voortschrijdend inzicht aangaande ontwikkelingswerk en de verbreding in zowel werkgebied alsook de verbreding in de bevolkingsgroepen (het niet meer exclusief verbinden aan rooms katholieke projecten) is de doelstelling veranderd in:

1967:
De Stichting heeft ten doel het verzamelen van giften of goederen ter bevordering van het ontwikkelingswerk in minder bedeelde landen of gebieden.

Gezien de band met pater H. Vonken smm en zijn opvolgers, werkzaam te Malawi (voorheen Nyassaland), waarvoor de Stichting in het leven geroepen is, zal de Stichting tot nadere orde alleen werkzaam zijn voor Malawi.

Beleid ten aanzien van projecten:
Het beleid ten aanzien van projecten bestaat uit:

 • Projecten dienen direct ten goede te komen aan bevolking. Hierdoor wordt ondersteuning van zowel de landelijke alsook de regionale regering uitgesloten.

Projecten betreffen:
educatie
gezondheidszorg
schoon drinkwater
weeskinderen
gemeenschapszin
landbouw

 

 • Projecten dienen afgestemd te worden op bij de Stichting bekende ontwikkelingen in Malawi, met name ontwikkelingsprojecten komen voor ondersteuning in aanmerking maar inzichten kunnen ook veranderen.
 • Het verzoek om een project te ondersteunen komt voort uit een aanvraag vanuit Malawi. Deze aanvraag kan zowel komen vanuit een organisatie, een groep mensen maar ook van een persoon die namens een groep spreekt. De Stichting maakt gebruik van organisaties/mensen/groepen die persoonlijk bij haar bekend zijn om de doelstelling te kunnen bereiken. Indien een persoon of groep mensen bij de Stichting een verzoek neerlegt, dient deze persoon of groep mensen aangesloten te zijn bij een organisatie bijv. een parochie, een ziekenhuis, een congregatie, een lokale stichting of een bisdom. Op die manier kan er steeds verantwoording geëist worden. Gedacht kan ook worden aan artsen en pastores.
 • Een aanvraag gaat veelal via e-mail en persoonlijk contact van de projectcoördinator. Een begroting van het project wordt gevraagd evenals een voortgangsrapportage in de vorm van een toelichting via e-mail en foto’s van het project. Een eindafrekening met foto’s van het gerealiseerde project worden steeds gevraagd.
 • Projecten kunnen gefinancierd worden door een cofinanciering van een andere organisatie met een ANBI status, indien de doelstellingen van deze organisatie passen binnen de doelstelling van de Stichting.
 • Het bedrag dat jaarlijks wordt besteed aan projecten is tenminste gelijk aan de jaarlijks te ontvangen middelen. Het beleid van de afgelopen jaren om bij kwalitatief goede projecten meer te besteden dan wordt ontvangen wordt de komende jaren voort gezet.
 • Opgemerkt dient echter te worden dat dit alleen mogelijk is bij voldoende kwalitatieve aanvragen van personen/groepen bekend bij de Stichting. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een correcte en adequate besteding van de middelen.
 • Inzet en inbreng van de lokale bevolking geldt steeds als een vereiste. We doen het samen of we doen het niet.
 • Gerealiseerde projecten worden bij voorkeur om het jaar door de projectcoördinator  ter plekke gecontroleerd tijdens een bezoek aan Malawi. In 2017 zijn twee bestuursleden ook op eigen kosten mee geweest naar Malawi. Het is de bedoeling dat ook de komende vijf jaar bestuursleden van de stichting samen met de projectcoördinator Malawi bezoeken.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden van de Stichting zijn in de statuten benoemd.
De Stichting is de “makelaar” tussen donateurs en de ontvangende partijen.
Voor donateurs wordt in deze verwezen naar het onderdeel fondswerving.
De ontvangende partijen zijn de mensen/organisaties in Malawi.

Fondswerving:
De Stichting verkrijgt haar middelen op diverse wijzen:

 • Het direct aanschrijven van donoren door middel van 2 halfjaarlijkse nieuwsbrieven.
 • Jaarlijkse huis-aan-huis kerstactie in parochie Ransdaal
 • Het ontvangen van legaten/erfenissen en donaties
 • Speciale fundraising activiteiten bij speciale gelegenheden
 • Middels cofinanciering en samenwerking met andere organisaties

Vermogensbeheer:
Het beheer van het vermogen ligt, conform de statuten, bij de penningmeester. Het vermogen zal niet belegd worden in aandelen of obligaties, omdat voorkomen dient te worden dat het vermogen door een verslechterende markt (daling van de aandelen) af zal nemen.
Het vermogen wordt aangehouden op bank- en spaarrekeningen bij banken in Nederland waarbij door spreiding zo veel mogelijk van het depositogarantiestelsel gebruik wordt gemaakt.

Besteding gelden/goederen:
De verkregen middelen zullen rechtstreeks in Malawi ingezet worden. Transacties zullen plaats vinden naar de rekeningen van de organisaties/personen in Malawi of middels de Missieprocure van de Montfortanen of middels andere organisaties die als tussenpersoon dienen. Een financiële verantwoording van de bestede middelen wordt steeds geëist.
Goederen worden alleen in ontvangst genomen indien er vanuit Malawi hiervoor een specifieke vraag is gesteld en indien er goede mogelijkheden tot transport en distributie aanwezig zijn.

Voor de verdere omschrijving van de wijze waarop en waaraan de middelen besteed worden dient verwezen te worden naar “beleid ten aanzien van projecten”.

Het streven blijft er op gericht om jaarlijks tussen € 25.000 en € 30.000 aan projecten te besteden.

Looptijd beleidsplan:
Dit beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar. Dit beleidsplan dient gezien te worden als het kader waarbinnen gehandeld moet worden. Jaarlijks zal bezien worden of het beleidsplan aanpassingen vereist.
Vastgelegd in de vergadering van 9 oktober 2019,

 

K.H.M. Donners, voorzitter                                      L.A.M. Verhoeven, secretaris

Comments are closed.